Intestinal Parasitosis in Human Medicine - česká i anglická verze / czech and english version

17.02.2016 17:50

Střevní parazitóza v humánní medicíně

Intestinal Parasitosis in Human Medicine

https://www.medicelo.cz/news/strevni-parazitoza-v-humanni-medicine/

 

03.06.2015 00:11

Základy – Klinické základy – Diagnostika – Terapie

Předmluva                                                 Výňatek, překlad ing. Václav Ulč

Preface

Moje kniha  „Střevní parazitóza – centrální porucha imunity – zapomenutý obraz nemoci“ je již tři roky rozebrána. Tato kniha vydaná v roce 1992 v podstatě splnila svůj úkol tím, že upozornila na tématiku, která se v prošlých desetiletích z obrazu světové humánní medicíny jaksi vytratila, či upadla v zapomění. Tím se vlastně stala jakýmsi průkopníkem.

My book “Intestinal Parasitosis – Central Immunity Disorder – Forgotten Disease Picture“ has been out of print for three years.  This book, published in 1992, has essentially met its target, by drawing attention to a subject matter that over the past decades has somehow disappeared from the picture of world human medicine or has fallen into oblivion.  Thus, it has actually become a pioneer.

Mezitím se téma střevní parazitóza dostává stále více na světlo a to nejen v odborných časopisech, ale i v ostatních médiích. Lékařská praxe, která by měla na tyto podněty reagovat, zůstává však i nadále beze změny přesto, že se zvětšující se globalizací se rozšiřuje i působnost parazitů. Jsou to nejen osudy pacientů, kterých stále přibývá, ale i zvyšující se zájem lékařů a terapeutů o tuto tématiku, která mne podnítila napsat novou dvousvazkovou knihu o střevní parazitóze.

In the meantime, intestinal parasitosis has increasingly come to light not only in professional journals, but also in other media.  However, medical practice, which should respond to such stimuli, has remained unchanged even though the increasing globalization is widening the field/scope of parasite activity.  It is not only life stories of patients, whose numbers are increasing, but also the interest of physicians and therapists in this subject matter that have caused me to write a new two-volume book on intestinal parasitosis.

Problém se nijak nezměnil a tak i nadále zůstávají střevní parazité pro laboratoře NEZJISTITELNOU  VELIČINOU. Proti virům a bakteriím si organizmus zpravidla dokáže vytvořit imunologickou ochranu, proti střevním parazitům NIKOLI. Tento imunologický obranný mechanizmus nebyl, s výhodou pro další existenci parazitů a bohužel pro utrpení postižených pacientů a zvířat, od přírody jaksi plánován. Bez spolehlivé laboratorní diagnózy však, podle moderních kriterií, není možné naordinovat žádnou terapii. Se zřetelem na střevní parazitózu je proto absolutně nezbytné se od těchto kriterií oprostit – přinejmenším do té doby, než bude k dispozici spolehlivá diagnostická metoda pro jejich zjišťování. Je tudíž úkolem této knihy upozornit lékařskou veřejnost na střevní parazitózu jako na komplex nemocí.

The problem has not changed, with intestinal parasites REMAINING UNDETECTABLE by labs.  The body is able to develop an immunological protection against viruses and bateria, but NOT against intestinal parasites.  Such immunological protective mechanism has not been planned by nature.  This favours the continued existence of parasites but brings misery to the affected patients and animals.  According to modern criteria, however, no therapy can be prescribed without a reliable lab diagnosis.  With regard to intestinal parasitosis, it is absolutely necessary to disregard such criteria – at least until a reliable diagnostic method of their detection is available.  It is, therefore, the mission of this book to draw the attention of the medical public to intestinal parasitosis as a complex of diseases.

Od počátku věků používají střevní parazité vlastní strategii pro přežití až s oportunistickou přizpůsobivostí nejen ve zvířecím, ale i v lidském organismu. Jejich parazitizmus in vivo (v organizmu) je sice nezměněn, ale jen málo rozšifrován (či rozpoznán). Existují parazité, kteří se rozmnožují výhradně v lidském organismu a jejichž existence je mimo člověka jako hostitele nemožná. K těm patří např. Askaridy (škrkavky), měchovci, tasemnice, filarie a původci bilharziozy a malárie. Díky jejich rafinované strategii pro přežití a přizpůsobivosti na prostředí a organizmus hostitele jsou i dnes sotva porazitelní.

Since time immemorial, intestinal parasites have used their own strategy for survival, with even opportunistic adaptability, not only in the animal but also the human body.  Their parasitism in vivo (within the body) has not changed, but is little deciphered (or recognized).  There are parasites that multiply exclusively in human  body, their existence outside of their human host being impossible.  These include Ascarids (roundworms), hookworms, tapeworms, filaria, and originators of bilharsiosis (schistosomiasis) and malaria.  Thanks to their ingenious strategy for survival and adaptability to the environment and the host body, they can hardly be beaten even today.

Práce na co možná nejširší vysvětlovací bázi je zde proto nezbytná. Mým cílem proto je zpracovat přehledně množství dat tak, aby je bylo možno použít v praxi. – Pro koho?

Work on as wide as possible explanatory basis is, therefore, indispensable.  My goal is transparently to process a multitude of data so that it can be used in practice. – For whom?

- Pro čtenáře, který má zájem získat rychlé a věcné informace o mnohostranném obrazu nemocí zvaných „střevní parazitozy“ a jejich terapeutických možnostech bez nutnosti časově náročného studia.

– For a reader interested in obtaining quick and relevant information on the many-sided picture of the so-called „intestinal parasitosis“ and its therapeutic possibilities without the need for time-consuming study.

- Pro moderního „Homo sapiens“, který je dnes více, než kdykoli předtím vystaven nebezpečí rozmanitých druhům nákazy, aniž by o tom cokoli věděl či tušil.

– For the modern „Homo sapiens,“ who is today more exposed to the danger of various kinds of infections than at any time before, without having any knowledge or suspicion about it.

- Pro podporu terapeutů, kteří se již mohou spolehnout na svůj klinický pohled a zkušenost a jednat i v případě, že je laboratorní vyšetření bez nálezu.

– For therapists who can already rely on their clinical view and experience and act even when lab examination gives no positive finding.

- Pro studenty medicíny na jejich cestě za hledáním spojitostí mezi teorií a praxí

– For medical students searching for the relationship between theory and practice

- Pro lékaře, v jejichž repertoáru se střevní parazitóza zpravidla neobjevuje, pro moderní, hygienou posedlou, hightech a pharma-orientovanou generaci, pro kterou je střevní parazitóza nesmyslem a tudíž žádné téma k diskuzi.

– For physicians whose repertoir usually does not include intestinal parasitosis, for the modern, hygiene-obsessed, high-tech- and  pharma-oriented generation for which intestinal parasitosis is baloney and no subject matter for discussion.

- Toto pojetí by mělo zcela pragmaticky přispět i k nápravě a zlepšení našich moderních sanitárních zařízení, které by mělo umožňovat kontrolu stolice pacientem, což bývalo dříve zcela běžné.(míněn tvar klozetových mís atd.) Pro vývoj zlepšených, více vypovídajících, ale především financovatelných průkazních metod pro rutinní laboratoře. 

–  Quite pragmatically, this concept should be conducive to the remedy and improvement of our modern sanitary facilities, which should allow the patient to inspect his or her stool, as was formerly quite usual (the shape of toilet bowls, etc).  For the development of improved, more testifying, but primarily financeable evidentiary methods for routine labs.         

                                                                   

                                                                       MUDr. Ingrid Fonk

                                                                       Tutzing, srpen 2002 

                                                                       MUDr. Ingrid Fonk

                                                                       Tutzing, August 2002                                                                                                                

 

Střevní parazité se z hlediska patogenních střevních bakterií dají rozdělit do dvou  skupin: helmintů (červů) a protozoí (prvoků).

V úvodu do tématiky se omezím na ty nejznámější zástupce: askaridy (škrkavky –hlísty) a taenie (tasemnice) jakož i lamblie a améby.

 

Pathogenic intestinal parasites can be divided into two groups: helminths (worms) and protozoans.  In the introduction to the subject matter, I will limit myself to the best known representatives: ascarids (roundworms – nematods), and taenia (tapeworms), as well as lambliae and amoebas.

 

                                 Askaris  lumbricoides (škrkavka lidská)                                                                                     

Na prvním místě stojí Ascaris lumbricoides, parazit, který je asi světově u lidí nejrozšířenější. V tropických zemích je udávána 90% promořenost 107. Samčí askaridy dosahují délky od 15 do 20 cm, samičí od 20 do 50 cm. Denně mohou naklást až 200.000 vajíček. Askaridy žijí v tenkém střevě, mohou ale proniknout do dalších orgánů jako žlučových cest a slinivky, jater, vnitřních a vnějších sluchovodů, vagíny a ženského močového měchýře. Ileus verminosus (uzávěra střev –neprůchodnost) je též možná, a vyskytuje se v anamnéze některých mých pacientů, aniž by byly nalezeny klinické důvody této uzávěry. Askaridy mají schopnost se pomocí proteolytických fermentů zachytit na střevní stěně tak, aby nebyly vyloučeny. To způsobuje částečně sekundární nekrózu (poškození buněk střeva). Délka jejich života je udávána od jednoho do několika roků.  Vyloučené vajíčko potřebuje při sestupné teplotě 10 až maximálně 50 dní, než se z nej vyvine larva schopná invaze.  Přímá nákaza mezi lidmi je podle mínění parazitologů nemožná.  Infekční jsou pouze larvy, které mohou v půdě přežívat léta.  Ústy projdou do tenkého střeva, proniknou střevní stěnou a za pomoci lymfy a krevního řečiště se dostanou do jater, pravé strany srdce a plic.  Zde opustí krevní a lymfatický systém, proniknou do alveol (plicních slípků), projdou bronchiálním systémem do krku, kde  jsou spolknuty a vyrostou pak nakonec v tenkém střevě  během 6 až 8 týdnů v pohlavně dospělé jedince. Během invazní fáze od dvou týdnů se mohou dostavit vysoké horečky s příznaky chřipky, bronchitis, příležitostně také zápal plic jako důsledek tak zvaného Löfflerova syndromu. 

                                     Askaris  lumbricoides (human roundworm) This parasite is probably the most widespread in humans  worldwide.  In tropical countries, the incidence rate has been reported as 90% (107).  The length of male ascarids is 15 to 20 cmFemale ascarids are 20 to 50 cm long, and may lay as much as 200,000 eggs daily.  Ascarids live in the small intestine, but may penetrate to other organs such as bile ducts and pancreas, liver, internal and external auditory canals, vagina, and female bladder.  Ileus verminosus (blockage in the gut) is also possible, and appears in the case history of some of my patients, without clinical reasons for the blockage having been found.  Ascarids are able to use proteolytic ferments to catch hold of the intestinal wall so as not to be excreted.  This causes partly the secondary necrosis (damage to the gut cells).  Their length of life is reported to be from one year to several years.  The excreted egg requires 10 up to a maximum of 50 days to hatch into a larva capable of invasion.  In the opinion of parasitologists, direct transmission between humans is impossible.  The ingectious agents are only larvae, which can survive in the soil for years.  They pass through mouth to the small intestine, penetrate through the intestinal wall, and with the help of lymph and bloodstream will get to the liver, the right side of heart and lungs.  Here, they will leave the blood and lymphatic systems, penetrate into the alveoli (air sacs), pass through the bronchial system into the throat, where they are swallowed and finally develop in the small intestine into adult worms within 6 up to 8 weeks.  During the invasion phase, high fever with the symptoms of influenza, bronchitis, and occasionally also pneumonia may appear after two weeks as a result of the so-called Löffler syndrome.   

 

              Taenia saginata / solidum (tasemnice bezbranná/dlouhočlenná)

              Taenia saginata / solidum (beef tapeworm / pork tapeworm)

Jako Askaridy, jsou i tasemnice rozšířené ubiquiterně, tedy všude. Hovězí a prasečí tasemnice které mohou dosahovat délky 6 až 12 m žijí v tenkém střevě a sice desítky let. Tasemnice patří pravděpodobně k nejstarším lidským patogenním parazitům. Jak mohou dokázat badatelé, hráli svoji roli již před více než miliónem let u pralidí africké savany, kdy ještě nebyl hovězí dobytek a prasata. Mezihostiteli byla tehdy lovená zvěř, jako např. antilopy.

Like Ascarids, tapeworms are ubiquitously present, thus present everywhere.  Beef tapeworms and pig tapeworms, which may be 6 up to 12 m long, live in the small intestine for decades.  Tapeworms are probably among the oldest human pathogenic parasites.  Scientists can prove that tapeworms played their role before more than one million years with primaeval humans of the African savanna, when there was no beef cattle or pigs.  The intermediate hosts were then hunted animals such as antelopes.

Konečný hostitel člověk vyloučí denně asi 6 až 7 zralých proglotidů (článků). Ty jsou světlé barvy, délky 1 až 2 cm a šířky 0,5 až 1 cm. Obsahují asi 80.000 až 100.000 vajíček. Vajíčka jsou životaschopná minimálně šest měsíců, za chladných a vlhkých podmínek až jeden rok. Seno a tráva v okolí campingových míst a odpočivadel na dálnici jsou vždy zamořena . V mezihostitelích skotu a prasatech se vyvíjejí z vajíček larvy (onkosféry), které provrtají střevní stěnu a krví a lymfatickým systémem proniknou do svalů, nebo jiných orgánů, jako např. do CNS (centrálního nervového systému) a očí, kde se vyvinou do cysticerků (larev druhého stádia).  Nejčastější symptomy jsou poruchy trávení, bolesti těla, ztráta hmotnosti až ke kachexii (chorobné hubnutí), svědění konečníku, náhlé pocity hladu, ztráta chuti k jídlu, zvyšující se ztráta energie. Při cysticerkoze mohou podle napadeného orgánu bolet příslušné svaly, může dojít až k ochrnutí, motorickým poruchám a ztrátě citlivosti, neurologickým výpadkůmhydrocefalu (zvýšené množství mozkomíšního moku), psychóze, či se může vyvinout epilepsie.  Při napadení očí se projeví částečně i těžké poruchy vidění, exophtalmus (vystouplé oční bulvy).

The definitive human host excretes 6 to 7 mature proglottids (body segments) daily. These are light coloured, 1 to 2 cm long, and 0.5 to 1 cm wide.  They contain between 80,000 and 100,000 eggs.  The eggs are viable for a minimum of six months, or for one year under cold and wet conditions.  Hay and grass around camping sites and way stations are always infested.  In the intermediate herd cattle and pig hosts, eggs hatch into larvae (oncospheres), which bore through the intestinal wall and are carried by blood and the lymphatic system into muscles or other organs, such as the CNS (Central Nervous System) and eyes, where they develop into cysticerci (second larval stage).  The most frequent symptoms are digestion disorders, weight loss as far as cachexia (pathological loss of body mass), rectum itching, sudden feelings of hunger, loss of appetite, increasing energy loss.  Depending on the affected organ, cysticercosis may cause muscle pains or even paralysis, locomotive disorders and sensitivity loss, neurological lapses, hydrocephalus (abnormal accumulation of cerebrospinal fluid), psychosis or development of epilepsy.  Eye infestation may result in severely disturbed vision or exophtalmus („bulging eyes“).

 

                                                 Protozoa (prvoci)

           Giardia lamblia (Lamblia intestinalis) a Entamoeba histolitica.

Obě jsou celosvětově rozšířeny a patří do rodiny bičíkovců, přičemž vývojový stupeň améb je vyšší než u lamblií. Obě se rozmnožují dělením a mají schopnost kdykoliv přejít z apatogenní do patogenní, agresivní formy.

Both are spread globally, and belong to the family of flagellates, with the development stage of amoebae being higher than that of lambliae.  Both reproduce by fission, and are able to transfer from the apathogenic into the pathogenic, aggressive form.

                                               Protozoa

            Giardia lamblia (Lamblia intestinalis) and Entamoeba histolitica.

                                    Giardia  lamblia = Lamblia intestinalis 

                                   Giardia  lamblia = Lamblia intestinalis

Orální příjem jen několika cyst stačí vyvolat infekci. V průběhu 6 až 15 dnů se vyvinou do vegetativní formy, které se rychle usídlí převážně v epitelu tenkého střeva (duodenum a jejunum). Následek toho jsou průjmy s bolestivým nucením na stolici (tenesmus), odbarvená, kašovitá stolice, gastritida, pálení žáhy a škytavka až chroptění (singultus). U přetrvávající virulence dochází k poruchám resorbce různého druhu: pankreatická stolice, celiakie-nesnášenlivost lepku,  a nesnášenlivost mléka, mléčných produktů a laktózy z nedostatku laktázy. Pacienti trpí velkou slabostídepresemi a silným hubnutím (kachexií). Ötzmann  svého času zjistil lambliázu u mnoha navrátilců z Ruska. Ze 1789 pacientů s hepatitidou nebo cirhozou jater mělo 1200 lambliázu ve své anamnéze. Cholecystitida, cholangitida a pankreální nedostatečnost (nedostatek trypsinu a lipázy) byla rovněž popsána. Přetrvávající lambliáza bez gastrointestinálních symptomů může být původcem chronické urtikárie (kopřivky), jakož i neurodermitidy, která je bez metronidazolu NELÉČITELNÁ  Následkem lambliázy mohou být kromě toho i polyneuritida, poruchy spaní a koncentrace. Lamblie mají schopnost ve své virulentní formě přetrvávat roky

Oral ingestion of only a few cysts is enough to bring about infection.  In the course of 6 to 15 days, the cysts develop into a vegetative form and quickly settle predominantly in the epithelium of the small intestine (duodenum and jejunum).  This results in diarrhea with painful urge to pass stools (tenesmus), decolorized, mushy stools, gastritis, heartburn and hiccup up to croak (singultus).  With lingering virulence, resorption disorders of various kinds may occur: pancreatic stools, celiac disease – gluten intolerance, and intolerance to milk, milk products and lactose due to lack of lactase.  Patients suffer from great weakness, depressions and severe weight loss (cachexia).  Ölzmann at one time found giardiasis in many repatriates from Russia.  1200 out of 1789 patients with hepatitis or cirrhosis has giardiasis in their medical record.  Cholecystitis, cholangitis and pancreas insufficiency (lack of trypsin and lipase) have also been described.  Continuing giardiasis without gastrointenstinal symptoms can be the cause of chronic urticaria (hives), as well as neurodermitis, which is INCURABLE without metronidazole.  Giardiasis may also result in polyneuritis, and in sleep and concentration disorders.  Lamblias are able to survive for years in their virulent form.

Podle nových poznatků jsou bezsymptomoví nositelé cyst mnohem častější, než se dosud předpokládalo. Zdrojem infekce jsou vyloučené cysty, které ve vlhkém prostředí při teplotě 20°C přežívají asi tři týdny, při 8°C mohou přežít tři měsíceChlorováním pitné vody nejsou usmrceny! V Rusku je to velký problém. Takto onemocněli např. roku 1974 američtí turisté v Leningradu na lambliázu. Protože je pitná voda v USA a Kanadě “měně nákladně” upravována než u nás (míněno v SRN), jsou také tam lamblie více rozšířeny. Nejvíce je lamblie rozšířená v Asii, Africe a Latinské Americe. Infekce způsobená pitím vody z horských potoků a řek, jakož i vody na horských a lyžařských chatách jsou rovněž popsány. Protože jsou lamblie v podstatě přenášeny fekálně orální cestou, jsou zvláště ohroženy děti, homosexuálové, obyvatelé domovů a ústavů (hromadné ubytovny, koleje atd.). V zásadě se zdá, že stoupá náchylnost k nákaze u snížené kyselosti žaludku, jakož i při konzumaci stravy s bohatým obsahem uhlovodanů.. Infekce jsou také možné skrze syrové mléko a sýry, jakož i u příliš dlouho a špatně skladovaných potravin. Kromě lidí jsou hostitelským rezervoárem také všichni savci, domácí zvířata nevyjímaje. Jako přenášeč cyst lamblií hrají důležitou roli mouchy.

According to new information, symptom-free cyst carriers are more frequent than assumed until now.  The source of infection is excreted cysts, which can survive for about three weeks in moist environment at 20°C, and for three months at 8°C.  Drinking water chlorination does not kill the cysts!  This is a big problem in Russia.  In 1974, for instance, American tourists in Leningrad fell ill with giardiasis.  Since drinking water in the USA and Canada is treated at lower costs than in our country (i.e. Germany), lamblias are more widespread there.  The regions where lamblias are most widespread are Asia, Africa and Latin America.  Infections caused by the drinking of water from mountain streams and rivers, as well as from water at mountain and ski chalets, have also been described.  As lamblias are transmitted essentially by the fecal-oral route, people at greatest risk are children, homosexuals, residents of homes and institutions (lodging house, dormitories, etc.).  In principle, it seems that the propensity for infections rises in relation to reduced stomach acidity, as well as the consumption of carbohydrate rich foods.  Infections are also possible through raw milk and cheeses, as well as foods stored in poor conditions over an extended period. Besides humans, all mammals, including domestic animals, are reservoir hosts.  Flies play an important role as lamblia cyst carriers.       

 

                               Améby = Entamoeba histolytica  (měňavky)/

                               Amoebae = Entamoeba histolytica

Úplavičná  Entamoeba histolytica patří  k běžným, u lidí se vyskytujícím střevním parazitům. Oproti dřívějšímu názoru je dnes jisté, že Entamoeba histolytica  žije normálně jako ostatní střevní amoeby uvnitř střev člověka.

The dysentery Entamoeba histolytica belongs to common intestinal parasites found in humans.  In contrast to earlier views, it is certain today that Entamoeba histolytica lives normally as other intestinal amoebae inside human intestines.

Rozeznáváme tři formy:

Three forms are distinguished:                                                                                                               

Magna- forma  (20-30 µm) je virulentní formou. Pomocí proteolytických fermentů phagocytuje erythrocyty a vede k rozpadu střevní, převážně v oblasti tlustého střeva včetně appendixu a rectosigmoidu (dolní část střeva). Je přítomna u diagnóz:  dráždivý tračník, divertikulitida, appendicitida, enteritis regionalis, colitis s otokem sliznice, eroze, nekróza až těžké Colitis ulcerosa. Trophozoity tvoří nejenom vředy, ale též amoebomy – tumory na zánětlivých místech granulované tkáně, které mohou být snadno zaměněny za adenokarcinom. Amoebomy se tvoří především ve slepém střevě a mohou být v spojeny s haemorrhagickým průjmem (krvavým průjmem). Jejich schopnost, kdykoli proniknout do lymfatické a cévní soustavy má za následek řadu sekundárních onemocnění: hepatitis, abscesy např. jater a plic. Jsou možné i abscesy mozku (u mužů 7 až 9 krát častěji než u žen) Doprovodné symptomy jsou nedostatečná výkonnost a deprese. Jako důkaz jaterní amoebosy je mimo jiné popsán i pravostranný syndrom rameno-paže. Ke tkáňovým formám patří i kožní a UROGENITÁLNÍU amoebosa. Daleko méně je známo, že améby jako invazní a depotní alergeny mohou vyvolat nejrůznější obrazy nemocí: k těm patří alergická dermatóza, urtikárieangioneurotické edemy (otoky), astma, alergická hepatopatie, recidivující  polyartritida a myopatie. Je třeba zdůraznit, že u sekundárních onemocnění amoebosy zpravidla  nedochází  k  průjmu.

Magna form (20-30 µm) is virulent.  By means of proteolytic ferments, it phagocytizes erythrocytes, and leads to disintegration of the intestinal wall, predominantly in the region of the large intestine, including the appendix and the rectosigmoid (the lower portion of the colon).  It is present in the following diagnoses: irritable bowel syndrome, diverticulitis, appendicitis, enteritis regionalis, colitis with mucosal swelling, erosion, necrosis up to severe ulcerative colitis.  Trophozoites produce not only ulcers, but also amoebomas – tumors at inflammatory sites of the granulation tissue, which may be confused with adenocarcinoma.  Amoebomas are formed primarily in the appendix, and may be associated with hemorrhagic (bloody) diarrhea.  Their ability to penetrate anytime into the lymph and vascular systems results in a number of secondary diseases: hepatitis, and liver and lung abscesses.  Brain abscesses are also possible (7 to 9 times more frequently in men than in women).  The accompanying symptoms are insufficient performance and depression.  As evidence of liver amoebiasis, right hand shoulder-arm syndrome has been described, among other things.  Tissue forms also include cutaneous and UROGENITAL amoebiasis.  It is far less known that amoebae, being invasive and depot allergens, may induce all sorts of disease pictures: these include allergic dermatitis, urticaria, angioneurotic edemas, asthma, allergic hepatopathy, recurrent arthritis and myopathy.  It should be emphasized that illnesses secondary to amoebiasis are usually not accompanied by diarrhoea.

Minuta-forma : oproti Magna –formě je Minuta – forma (10-20 µm) obvyklý střevní parazit, který se zdržuje uvnitř střeva a je apatogenní. Rozhodující význam má ale ta skutečnost, že se minuta-forma vlivem určitých podmínek může změnit na patogenní. Jako příčina se zde uvádí: dietní chyba, porucha střevní flóry, infekční nemoci, ale také těhotenství , dále medikamenty, zvláště immunsuppressiva jako např. kortikosteroidy, které mohou způsobit průjem s letálním koncem, a konečně klima s průměrnými teplotami 20-25°C a více, tedy s teplotami, které už léta stále častěji prožíváme i v Západní Evropě.

Minuta form : unlike the magna form, the minuta form (10-20 µm) is a common intestine-dwelling parasite, and is nonpathogenic.  A fact of decisive importance, however, is that the minuta form may, under certain conditions, become pathogenic.  The following have been stated as causes: a diet mistake, gut flora disturbance, infection diseases, but also pregnancy, further medicinal drugs, especially immunosuppressants such as corticosteroids, which may cause lethal diarrhoea, and finally, a climate with average temperatures of 20-25°C and more, thus temperatures we have been experiencing even in Western Europe for years.

 Čtyřjaderné cysty:  jenom z Minuta-formy se vyvíjejí čtyřjaderné cysty, vlastní nosiči nfekce, které jsou vyloučeny stolicí. Akutní průjem nepředstavuje žádný zdroj infekce, nýbrž výhradně bezsymptomatické amoební nosiče cyst. Amoební nosič může denně vyloučit 30-40 milionů těchto cyst. V protikladu k Magna a Minuta formě, které během několika minut odumřou, přežívají cysty ve vlhkém prostředí v závislosti na teplotě mezi 8. a 30. dny. Amoební infekce probíhá v podstatě stejně jaku u lamblií, tedy fekál- orální cestou. Adekvátně velké riziko představuje špatná hygiena, homosexualita, jakož i zelenina a ovoce hnojené fekáliemi. V endemických oblastech je jedním z rozhodujících zdrojů pitná voda – i ta chlorovaná – jakož i kostky ledu a nápoje. Kromě toho jsou amoební cysty rozšiřovány také hmyzem a zvláště mouchami.

Four nuclei cysts:  only the minuta form develops into four nuclei cysts, the actual carriers of infection, which are excreted in the feces.  Acute diarrhea is not a source of infection, but solely symptomless amoebic cyst carriers.  An amoebic carrier may discharge 30-40 millions of the cysts daily.  As opposed to the magna and minuta forms, which will die off within several minutes, the cysts survive in a moist environment between 8 and 30 days, depending on the temperature.  Basically, amoebic infection occurs in the same way as with lamblias, i.e. by the fecal-oral route.  An adequately great risk is posed by poor hygiene practices, homosexuality, as well as vegetable and fruit fertilized by feces.  In endemic regions, one of the critical sources is drinking water – even when chlorinated – as well as ice cubes and beverages.  Moreover, amoebic cysts are also transmitted by insects, especially flies.  

Ileus  (střevní neprůchodnost ) uzávěr průchodů a dutinK uzavření např. střeva, žlučovodu nebo slinivkového kanálu může dojít mechanicky již pouhou přítomností helmintů v těchto orgánech. Tumory ve střevech, které se k úlevě všech zůčastněných po nějaké době takzvaně samy „rozpustí“, zde mají svůj možný původ. Mohou se usídlit ve vnějším nebo vnitřním sluchovodu, ve vagíně, ženském močovém měchýři nebo i v jiných orgánech.

Ileus (intestinal obstruction) blockage of passageways and cavities.  The bowel, gall duct or pancreatic duct may become blocked mechanically by the mere presence of helminths in these organs.  Bowel tumours which „dissolve“ by themselves after some time to the relief of all those involved have their possible origin here.  Helminths can settle in the external or internal auditory canal, in the vagina, female bladder or other organs.    

Téměř neznámým faktem je skutečnost, že střevní parazité způsobují alergotoxickou zátěž organismu nejen přítomností své a tedy cizí bílkoviny, ale především skrze fermenty a odpadní produkty své látkové výměny. Při anorganické analýze zjistl    Flury vysoký obsah kyseliny chlorné a fosforečné. V této souvislosti se nám vybaví heslo „Fosfátové dítě“, zejména hypermotorický syndrom, který se nechá v řadě případů vyléčit odčervovací kúrou. Organická analýza Askaridů prokázala co do obsahu asi polovinu bílkovin a zbytek purinů, tuků, lipoidů, uhlohydrátů, glykogen a nejrůznější fermenty. Nejzajímavější, ale nejhůře sledovatelné se ukázaly být těkavé mastné a olejnaté kyseliny, jakož i do té doby neznámý alkohol, který Flury nazval „Ascaryl-alkohol“. Při pokusech na zvířatech prokázal, že to jsou tyto substance, které způsobují nejen dráždění střev, zánětlivé procesy, hemolýzu, leukocytózu, poruchu srážlivosti krve, ale zvláště také poruchy centrálního nervového systému (CNS), jako halucinace, chorea, hysterie, epilepsie, tetanus, křeče, deliria, duševní poruchy a meningitidy.  Flury prokázal i kapilární jedy s účinkem atropinu a koniinu, které vedou ke stavům podobným sepsi a těžkému střevnímu krvácení vedoucímu k letálnímu konci (ke smrti). Koniin je jedovatý alkaloid (coninum maculatum), který způsobuje periferně se zvětšující sensomotorické ochrnutí. Na připomenutí: Sokratův pohár jedu obsahoval koniin. Při pokusech se zvířaty vyvolal Flury s těmito substancemi také alergické reakce vedoucí až k anafylaktickému šoku.

It is almost an unknown fact that intestinal parasites cause an allergotoxic burden of the organism, not only through the presence of their own, and thus foreign, protein, but primarily through the ferments and waste products of their metabolism.  In an inorganic analysis, Flury found a high content of hypochlorous and phosphoric acids.  In this connection, the catchword „Phosphate Child“ comes back to us, especially the hypermotor syndrome, which can, in a number of cases, be cured by deworming.  An organic analysis of Ascarids established that about half of the content consisted of proteins and the rest of purines, fats, lipoids, carbohydrates, glycogen and diverse ferments.  The most interesting, but the hardest to monitor constituents proved to be volatile fatty and oleic acids, as well as until then unknown alcohol, called „ascaryl alcohol“ by Flury.  In animal experiments, he proved that these are the substances that cause not only the irritable bowel syndrome, inflammatory processes, hemolysis, leukocytosis, and blood sedimentation rate disorder, but also central nervous system (CNS) disorders such as hallucinations, chorea, hysteria, epilepsy, tetanus, cramps, delirium, mental diorders and meningitis.  Flury also proved capillary poisons having the effect of atropine and coniine, which lead to conditions similar to sepsis and lethal intestinal bleedingConiine is a poisonous alkaloid (coninum maculatum) causing peripherally propagating sensorimotor paralysis.  Notably, Socrates‘ cup of poison contained coniine.  In animal experiments, Flury used these substances to induce allergic reactions leading up to an anaphylactic shock.        

Helminti (tedy útrobní červi), mohou být nositelem a zásobárnou původců nemocí. Střevní parazité jako přenašeči zoonóz? Je zajímavé, že v dešťovkách byly prokázány např. toxoplasmy.  Flury   prokázal velká množství bakterií v Askaridách. Také mezi mými pacienty existují náznaky nejen pro přenos původců nemocí ze střevních parazitů, ale také pro jejich funkci jako zásobník. Tak došlo v jednom případu po odčervovací kúře, tedy zahubení tasemnice a rozpadu škrkavek, k dramatické intoxikaci salmonellou, ačkoliv před odčervovací kúrou nebyla salmonella prokázána. Tato pacientka měla po třicetileté těžké zácpě pět let trvající a všemu léčení odolávající průjem. Po aplikaci odčervovací kúry je pacientka bez potíží. Intoxikace salmonellou byla u ní bez problémů v krátké době úspěšně vyléčena. Nejzajímavějším střevním parazitem pro naši diskuzi se zdá být „Minuta - forma“ améba, která pravděpodobně nese hlavní odpovědnost za symbiotickou rovnováhu. Má schopnost přijímat bakterie a jistě i viry. Existuje domněnka, že Minuta – forma rozhoduje o tom, zda původce nemoci bude bez příznaků tolerován, nebo se stane agresorem. Jinými slovy, zdali se symbioza čí eubioza změní na parazitózu. EAV nachází jednoznačně důkaz toho, že mezi helminty a amébami zřejmě existuje vzájemný vztah. Tak se dá pozorovat, že terapie zaměřená vysloveně na améby vede k odchodu askarid a po terapii zaměřené výhradně na askaridy dřívě zjištěný vysoký nález améb nelze více prokázatFlury pozoroval, že škrkavky po důkladném opláchnutí pod tekoucí vodou během několika minut zahynou.

Helminths (intestinal worms) can be the carriers and a reservoir of disease originators.  Intestinal parasites as transmittors of zoonoses?  It is interesting that toxoplasma parasites, for instance, have been found in earthworms.  Flury proved a large number of bacteria in Ascarides.  My patients also show indications of not only the transmission of disease originators from intestinal parasites, but also of their function as a reservoir.   In one case, the deworming treatment, which killed tapeworms and disintegrated roundworms, was followed by a dramatic intoxication by salmonella, although no salmonella had been found before the deworming.  After thirty years of severe constipation, the patient suffered for five years from diarrhoea resisting any therapy.  After the application of deworming, the patient had no troubles.  The intoxication by salmonella was successfully cured in a short time without any problem.  The most interesting parasite for our discussion seems to be the minuta form of amoeba, which is probably most responsible for symbiotic balance.  It is able to take up bacteria and surely also viruses.  It is supposed that the minuta form determines whether the disease originator will be tolerated without symptoms or whether it will become an aggressor.  In other words, whether the symbiosis or eubiosis will change into parasitosis.  EAV gives positive evidence that there is an interrelationship between helminths and amoebae.  It can be observed that a therapy focused directly on amoebae results in the disappearance of ascarids, and after a therapy focused directly on ascarids, the previously found high count of amoebae can no longer be established.  Flury has observed that roundworms perish within a few minutes after thorough rinsing under running water.     

Na základě IST EAV vyšetření se objevují stále znovu známky toho, že zoonózy, jako například toxoplasmosa, brucellosa, listeriosa, tularemie, ale také rickettsie, borrelie atd. mohou být propašovány nejen střevnímparazity, ale že jsou také vůči sobě v určitém „vřelém vzájemném vztahu“. Zvláště u chronicky recidivujících průběhů nemocí a záchvatových onemocnění lze pozorovat, že se dá terapií něco zlepšit teprve tehdy, KDYŽ  JE  CYKLUS  STŘEVNÍCH  PARAZITU  PŘERUŠEN. Je pak zcela jedno, zda se jedná o alergické, ORL, entorologické, neurologické, revmatické či jiné příznaky nemocí. S  biologickým diagnostickým postupem ( EAV) se dají stále znovu pozorovat nápadné souvislosti mezi toxickou zátěží a střevní parazitózou. Vysvětlením pro to může být, že střevní parazité hromadí nejen mikroby, ale také např. pesticidy, herbicidy, rozpouštědla apod.

Based on IST EAV examinations, there have been repeated signs that zoonoses such as toxoplasmosis, brucellosis, listeriosis, tularemia, but also rickettsiae, borrelliae, etc. may not only be smuggled by intestinal parasites, but that they also have a „warm-hearted relationship“ with one another.  Especially in chronic recurrent course of diseases and paroxysmal illnesses, it can be observed that no therapy can be successful UNTIL THE LIFE CYCLE OF INTESTINAL PARASITES HAS BEEN INTERRUPTED.  It does not matter then whether we are dealing with allergic, ORL, gastrointestinal, neurological, rheumatoid or other symptoms of diseases.  With the biological diagnostic procedure (EAV), striking associations between a toxic body burden and intestinal parasitosis can be observed over and over again.  This may be explained in that intestinal parasites accumulate not only germs, but also, for example, pesticides, herbicides, solvents, etc.

Klinická praxe:                                                                                                                         

Některé symptomy jsou pro střevní parazitózu typické. Kruhy pod očima, churavý vzhled, bledost, ekzém na horních víčkách, otoky na víčkách, všechny formy chronických ušních ekzémů, suchý, zanícený, strupovitý a svědivý nos, časté krvácení z nosu, trhlinky v ústních koutcích, ekzém řitního otvoru a svědění. Vleklé akné, nevysvětlitelná ztráta hmotnosti může být rovněž výrazem střevní parazitózy. Při náhlé ztrátě výkonnosti, zvláště u mladých sportovních jedinců a dětí by se měla vzít v úvahu i střevní parazitóza.

Clinical practice:

Some symptoms are typical of intestinal parasitosis: rings under the eyes; sick appearance; paleness; upper eyelid eczema; swollen eyelids; all forms of chronic ear eczemas; dry, inflamed, scabby and itchy nose; frequent nosebleed; cracked mouth corners; anus eczema and itching.  Other symptoms of intestinal parasitosis may be protracted acne and inexplainable weight loss.  Intestinal parasitosis should also be taken into consideration in the case of a sudden loss of performance with young sportsmen and children.

 

Jeden i v tisku zmíněný příklad byl švýcarský fotbalista Alain Sutter, který svého času hrál za Bayern Mnichov. Nebyl tehdy schopen podat žádný výkon a platil více čí méně za simulanta do té doby, než mohla být stanovena správná diagnóza, a to “střevní parazitóza”. “Měl jsem červy ve svém těle”.

One example, mentioned even in the press, was the Swiss football player Alain Sutter, who played for Bayern Munich at one time.  He was then unable to perform at all, and was regarded more or less as a malingerer until the right diagnosis, „intestinal parasitosis,“ could be established.  „I had worms in my body.“

Vzpomínám na jednoho mladého sportovního pacienta, kterého  při horolezeckém výstupu, ovšem po určité míře námahy, náhle, bez jakéhokoli varovného příznaku postihl  kolaps krevního oběhu. IST°EAV  vyšetření ukázalo na Taeinosu (tasemnici) Od tè doby, kdy pacient požil odpovídající vermicid,  je pacient bez potíží. Dá se stále znova pozorovat, že se pacienti, kteří si stěžují na únavu a úbytek energie, po vermicidové terapii nezvykle rychle zotaví.

I remember a young sportsman who, when climbing a mountain, was suddenly, without any warning symptom, stricken with a circulatory collapse.  The IST EAV testing pointed to taeniasis (tapeworm).  The patient is OK since he has taken the corresponding vermicide.  It can be observed over and over again that patients who complain about fatigue and loss of energy recover unusually quickly after a vermicide therapy.

Vzpomínám si na jedenáctileté děvče, které si dlouhé měsíce stěžovalo na únavu, poruchy koncentrace a krevního oběhu. Školní výuka musela být opakovaně přerušována. Dítě bylo bledé, bez chuti k životu, mdlé, a depresivní. IST°EAV vyšetření ukázalo na taeinozu (tasemnici). Poté co dítě požilo vytestovaný Praziquantel (Cesol), byla podle matčiny zprávy za dvě až tři hodiny po požití jako vyměněná. Objevila se jí opět zdravá barva v obličeji, byla veselá a aktivní a to trvale.

I remember an eleven-year old girl who had been complaining for months about fatigue, and about concentration and circulatory disorders.  She had to interrupt school attendance repeatedly.  She was pale, without desire to live, feeble, and depressive.  The IST EAV examination pointed to Taenia (tapeworm).  After taking Praziquantel (Cesol), her mother reported that she had been a changed girl in two or three hours.  Healthy colour returned back to her cheeks, and she was steadily cheerful and active

Anamnesticky nápadné jsou údaje některých pacientů, kteří dramaticky reagují, částečně se značnými komplikacemi i na nejmenší dávky léků, a sice zcela nezávisle na tom, zdali se jedná se alopatické, homeopatické nebo bylinné léky. Tato symptomatika odpovídá takzvanému “Multiple Chemical Sensitivity-Syndrom” (MCSS)

Conspicuous in terms of case history is data on some patients who respond dramatically, frequently with severe complications, to even the lowest doses of any drugs, whether allopatic, homeopatic or herbal.  These symptoms correspond to the so-called Multiple Chemical Sensitivity Syndrome (MCSS).

Při pravidelných, nebo nepravidelných intervalech potíží, nebo recidiv, by se vždy měla vzít v úvahu střevní parazitóza. K tomu patří i horečnaté záchvaty a zimničné stavy s třesavkou Nezkrotná chuť (hlad), měnící se potravinová intolerance, nesnášenlivost česneku, zhoršení nemoci v době orgánových hodin tenkého nebo tlustého střeva. Téměř jistým důkazem existence střevní parazitózy jsou záchvaty nejrůznějšího charakteru. Zde se jedná o stavy, které přicházejí v hodinových intervalech, v některýchch případech v určitých denních hodinách, a to v obdobích týdnů, nebo měsíců. Nazvala jsem je  “parazitogenní   krize”, která nápadně často přichází v noci nebo v brzkých ranních hodinách. Jsou charakterizovány záchvaty bolesti v oblasti žaludku a střev, částečně s nevolností, zvracením a extrémním meteorizmem (nadýmáním a odchodem plynů), dýchacími potížemi přecházejícími až do astmatického stavu, PANICKÝM STRACHEM, POCITEM ZÁHUBY, neklidem, TACHYKARDIÍ, extrasystolií, hypotonní jakož i hypertonní krizí a stavy kolapsu.  Pacienti trpí náhlým pocením, návaly horka, zimy, zimnicí, ZÁVRATÍ, chvěním víček a stavy těžko ovládnutelné slabosti. Mezi nimi jsou pacienti, kteří byli opakovaně kvůli srdečnímu záchvatu akutně posláni do nemocnice, aniž by byly nakonec nalezeny jakékoliv vysvětlující důvody. K tomu patří vzdáleně stavy podobné tetanu, EPILEPTICKÉ  ZÁCHVATY, jakož i epileptické stavy a migrény. Stálo by jistě za to provést studii, zda noční dětská úmrtí přinejmenším v některých případech s tímto nesouvisí. K tomu patří vzdáleně i dlouhotrvající noční návaly pláče a křiku malých dětí, který nelze žádným rozumným způsobem  utišit. Také náměsíčnost by mohla být v některých případech způsobena parazity.   Zvláště ve vztahu k hořčíku, vápníku, draslíku a železu, ale také vitamínu B12 lze pozorovat poruchy látkové výměny, které jsou označeny za nemoc z jejich nedostatku. / Latentní tetanie/.K tomu patří poruchy jako bolesti svalů, lýtek, křeče, tachykardie, arytmie, nedostatek železa, a zhoubná anemie.

In the case of regular or irregular intervals of complaints or relapses, intestinal parasitosis should always be taken into consideration.  This includes febrile seizures and shaking chills.  Uncontrollable appetite (hunger), changing food intolerance, garlic intolerance, worsening of disease at the organ hours for the small and large intestines.  Seizures of various types are almost certain evidence of intestinal parasitosis.  These are seizures occurring at hourly intervals, in some cases at certain daily hours, within weekly or monthly periods.  I called them “parasitogenic crises“;  they usually occur at night or at early morning hours.  They are characterized by pain attacks in stomach and intestines, partly with nausea, vomiting and extreme meteorism (flatulence and gas discharge), respiratory problems changing all the way to an asthmatic condition, PANIC FEAR, FEELING OF DOOM, unease, TACHYCARDIA, extrasystolia, hypotonic as well as hypertonic crisis and collapse.  The patients suffer from sudden sweating, flushes, cold, chills, DIZZINESS, eyelid shivering, and conditions of hard to control weakness.  Among them are patients who have been repeatedly sent to hospital due to a heart attack without any explanatory reasons being established in the end.  The symptoms include conditions remotely similar to tetanus, EPILEPTIC SEIZURES, as well as epileptic conditions and migraines.  It would certainly be worth carrying out a study to establish whether the nocturnal infant deaths are related to it, at least in some cases.  This remotely includes prolonged nocturnal infants‘ weeping and crying fits which cannot be soothed by any reasonable means.  Somnambulism too could be caused by parasites in some cases.  Especially in relation to magnesium, calcium, potassium and iron, but also vitamin B12, metabolic disorders can be observed which are classified as diseases caused by a lack of the dietary elements.  /Latent tetany/.  These include disorders such as pains in muscles and calves, cramps, tachycardia, arrhythmia, iron deficiency, and pernicious anemia.

Klinická praxe:

Clinical practice:

Pacienti mívají za sebou často dlouhou strastiplnou cestu trvající třicet i více let: jde o bolesti břicha ve všech variacích až ke kolikám a tenesmům,bolestivé močení nebo nutkání a bolestivý odchod stolice, se vztahem, nebo bez vztahu k příjmu potravy. Zvlášť bolestivé střevní koliky vznikají např. při tělesném  zatížení, nebo otřesech, vzniklých např. při fotbalu, nebo jízdě na lyžích. U těchto události, které jsou často kvalifikovány jako stavy ohrožení a jsou neprodleně transportovány do nemocnic jako nouzové případy, však po vyšetření není nalezen přímý důvod k zákroku. EAV vyšetření určilo v těchto případech stav jako Taeinozu (tasemnici), kterážto problematika se systematickou vermicidní terapií dala úspěšně léčit. Také je zde třeba jmenovat takzvané  pupeční  koliky a podráždění střev  u dětí. Jsou s tím také spojeny stavy jako nevolnost, nezkrotný hlad, nechutenství, částečně podváha, extrémní pohublost (kachexie), chronické nadýmání  nebo průjem, bezbarvá stolice, mučivé nadýmání často ve spojení se srdečními záchvaty jako tachykardie, panický strach a stavy blízké kolapsu  V anamnéze zvláště chronických případů hrají velkou roli recidivující žaludeční a střevní ulcerosa, divertikuloza, colitis ulcerosa, morbus Crohn a v neposlední řadě i ileus (uzávěr střev, žlučovodů atd.)

The patients often have behind them a long, distressful way, lasting thirty or more years, having suffered from abdomen pains in all variations up to colics and tenesmuses, painful urination or an urge to defecate and painful discharge of feces, with or without relation to the intake of food.  Especially painful colics arise as a result of physical stress or jolts in football or skiing, for example.  Such events are often qualified as states of emergency and the afflicted persons are immediately transported to hospitals, but no direct reason for intervention is found on examination.  In such cases, the EAV testing established taeniasis (tapeworm), which could be successfully cured by systemic vermicid therapy.  The so-called umbilical colic and irritable bowel syndrome in children should also be mentioned here.  These are accompanied by conditions such as nausea, uncontrollable hunger, lack of appetite, partly underweight, extreme thinness (cachexia), chronic flatulence or diarrhea, colourless feces, excrutiating flatulence often in conjunction with heart attacks such as tachycardia, panic fear and conditions close to collapse.  A great role in the case history especially of chronic patients is played by recurrent stomach and intestinal ulcers, diverticulosis, colitis ulcerosa, Crohn’s disease, and last but not least, ileus (blockage in the gut, gall duct, etc.)

Do této skupiny patří 37letý pacient, který musel být v průběhu dvou let čtyřikrát operován pro ileus (neprůchodnost střev), aniž byla nalezena příčina tohoto stavu. Stále znovu se opakující vyšetření stolice bylo bez jakéhokoliv patologického nálezu. Po čtvrté operaci přišel pacient do mé ordinace. Střevní parazitóza, a sice smíšená infekce tasemnice a škrkavky (Taenia, Ascaridy). Bez EAV řízené terapie s antihelmentiky, které byly aplikovány nejdříve v krátkých a později delších intervalech lze říci, že by se býval tento pacient musel i nadále podrobovat dalším operacím, se všemi nepříznivými následky. Jakmile tento pacient pocítil první příznaky počínajícího zneprůchodňování střev, byla v závislosti na výsledku testu ihned nasazena odpovídající antiparazitní terapie, doposud vždy s úspěchem, a to již po dobu trvající více než šest let. Během této doby došlo ještě k jednomu dramatickému průběhu v době, kdy jsem nebyla k dosažení a pacient byl kvůli symptomu na ileus doporučen do nemocnice.  Pak se ale vyskytla v poslední minutě ještě možnost na vyšetření mne, kam jej jeho žena dopravila vleže i s infuzní kanylou. Stanovena Askaridóza, terapie Helmex. Pacient vzal tablety ještě na cestě zpět do nemocnice a ileus symptomy se rozplynuly během několika hodin. Odpověď na otázku určenou ošetřujícím lékařům, jak si vysvětlit nový vývoj v tomto případě zněla: “To se tam může vždycky něco vzpříčit”. O požití vermicidních léků se ale pacient neodvážil zmínit. Mezitím jsou stavy bez potíží v intervalech  cca 6 až 12 měsíců.  Eskazol měl tento pacient měl pro případ nouze v zásobě ve své domácí lékarničce, pokud by nebylo možné provést okamžité vyšetření. Z tohoto opatření pacient již několikrát úspěšně profitoval.

This group includes a 37-year old patient who had to be operated on four times in the course of two years for ileus (intestinal obstruction), without the reason for this condition having been found.  Repeated examinations of the feces were without a pathological finding.  After the fourth surgery, the patient came to my medical office.  Intestinal parasitosis, a mixed infection with tapeworm and roundworm (Taenia, Ascarids).  Without EAV-controlled vermifuge therapy, applied first at short and later at longer intervals, the patient would have had to undergo further surgical operations, with all the negative consequences.  As soon as the patient experienced the first symptoms of incipient intestinal obstruction, the appropriate antiparasitic therapy was immediately applied depending on test results, up to now always successfully, over a period of more than six years.  During that period, there was another dramatic episode at a time when I was not available, and the patient was referred to hospital due to an ileus symptom.  Then, however, there was a last minute opportunity for him to be examined by me, and the patient’s wife transported him to me in the lying position with the inserted injection cannula.  Diagnosis: Ascariasis. Therapy: Helmex. The patient took the tablets while still on his way back to the hospital, and the ileus symptoms vanished during several hours.  When asked how to explain the new turn of events, the attending physician replied: “Something may always get jammed there.“ The patient of course didn’t dare to mention that he had taken a vermicide drug.  In the meantime, symptomless conditions have developed at intervals of about 6 to 12 months.  For the case of emergency, the patient had Eskazol in stock in his medicine chest cabinet, should immediate examination be impossible.  The patient has benefited from this measure several times.

Potravinová nesnášenlivost, - alergie                                                                          

Potravinová nesnášenlivost  i alergie jsou v úzkém vztahu s parazitózou. Někteří tito pacienti nesnesou bez problémů v extrémním případě téměř žádnou potravinu. V jednom případě mohl pacient pozřít jen ovesnou kaši a to ještě po lžičkách a jenom vleže, protože příjem potravy způsoboval silné křeče v břiše. Cílená vermicidní terapie dělá v těchto případech  hotové “zázraky”. Nesnášenlivost česneku může být rovněž známkou parazitní nákazy. Zvláště u infekce protozoí (lambliáza), se mohou vyskytnout poruchy látkové výměny jako intolerance na laktózu, lepková intolerance, malabsorbce (špatný příjem potravy), až k celiakii. /100% shoda, HB/

Food Intolerance and Food Allergy. 

Food intolerance as well as food allergy are closely related to parasitosis.  In extreme cases, some of the patients do not tolerate without problems nearly any food.  One patient was able to eat only porridge, and then just a teaspoonful at a time while in the lying position because food intake caused strong cramps in his abdomen.  Targeted vermicide treatment works pure “miracles“ in these cases.  Garlic intolerancemay also be a sign of parasitic infection.  Especially the protozoan infection (giardiasis) may be accompanied by lactose intolerance, gluten intolerance, malabsorption (poor food intake) all the way to coeliac disease. /100% agreement, HB/

Potravinová nesnášenlivost, nebo alergie vede přímo k dermatologii. K tomu patří onemocnění jako akne, chronické ekzémy (také) sluchovodů a pokožky hlavy, částečně s vypadáváním vlasů (alopecie); záchvaty neurodermatitidy, částečně s nesnesitelným svěděním, přechodnou tvorbou vřídků, flekovitou vyrážkou či rozpraskanými koutky úst. Svědivost perianální oblasti, perianální ekzem částečně s fissurami (trhlinkami), abcesy, nebo kondylomaty (bradavice), to je nález, který mohu pozorovat zvláště při napadení amébami. Obvykle bývají tyto perianální problémy léčeny bez úspěchu jako mykozy, protože mykózy představují na bázi biofyzikální diagnostiky jen sekundární problém./100% shoda, HB/

Food intolerance or allergy leads directly to dermatology.  This includes illnesses such as acne, chronic eczemas (also) of auditory canals and scalp skin, partly with hair loss (alopecia);  neurodermatitis attacks, partly with unbearable itching, transient formation of boils, spotted rash or cracked mouth corners.  Itchiness in the perianal area, perianal eczema partly with fissures, abscesses or condylomata (genital warts), this is a finding I can observe especially upon amoeba attack.  Such perianal problems are usually treated as mycoses, without success because based on biophysical diagnostics, mycoses represent only a secondary problem.  /100% agreement, HB/

Neurologická onemocnění jsou mimořádně mnohostranná. Lze seem zařadit i HYPERMOTORICKÝ SYNDROM, zvláště u dětí, částečně spojený s tiky.      Migrény, polyneuropatie, radikulopatie s nápadnou bolestivostí a rychlou únavou nohou, částečně s MS- symptomatikou. K tomu patří i případ chronicky se vracející noční zástavy dechu (apnoe) , epilepsie zvláště u dětí, ataxie (porucha pohybové koordinace), tinitus, přičemž v jednotlivých případech může dojít i k přechodné ztrátě sluchu. Částečně trpí pacienti extrémní poruchou koncentrace a paměti, což může negativně ovlivnit výkonnost jak ve školním tak i profesním životě. Je nutné připomenout dětské, často již v prvním roce života přicházející horečnaté křeče, které jsou mnohdy bagatelizovány. Ty mohou být předzvěstí počínající epilepsie, které se dá včasnou vermicidní terapií rovněž předejít.

Neurological diseases and exceptionally many-sided.  They may include the HYPERMOTOR SYNDROME, especially in children, partly associated with tics.  Migraines, polyneuropathy, radiculopathy with noticeable pain and rapid fatigue in legs, partly with the MS symptoms.  This also includes the case of chronically recurring nocturnal suspension of breathing (apnea), epilepsy, particularly in children, ataxia (lack of movement coordination, tinnitus, even with transient hearing loss in some cases.  In part, the patients suffer from an extreme concentration and memory disorder, which may negatively affect the performance at school as well as in professional life.  Mention should be made of children’s febrile cramps, which frequently occur already in the first year of lífe and are often belittled.  They may be an indication of incipient epilepsy, which may also be prevented by timely vermicide treatment.

Sedmiletý chlapec, který ve věku tří roků trpěl těžkou formou epilepsie s častými Grand-mal záchvaty. Předzvěstí byly i v tomto případě horečnaté křeče. I přes antiepileptika přibývalo Grand-mal záchvatů tou měrou, že bylo nezbytné trvalé ošetřování. Zde byla ordinována systemická kortizonová terapie. Po dohodě s ošetřujícím neurologem byla prováděna pod ochranným vlivem kortizonu  ještě albendazolová terapie trvající více než šest dní. Poté se přinejmenším grand-mal záchvaty už neobjevily a sice po dobu šesti let. U chlapce byla nalezena při EAV měření “konstelace” toxoplazmozy a askaridozy. Toxokariáza  byla z mého pohledu již původně v podezření. Není bez zajímavosti, že podobný nález se prokázal i u druhých dvou starších bratrů, u kterých se dle anamnézy vyskytovaly také horečnaté křeče, kde se však epilepsie nevyvinula. Za připomínku stojí, že s rodinou vždy žil pes.

A sever-year old boy who suffered from a severe form of epilepsy with frequent grand mal seizures at the age of three years.  Febrile cramps had been a forerunning sign in this case as well.  In spite of antiepileptic drugs, grand mal seizures were increasing in number to the extent that constant care was necessary.  Here, a systemic cortisone treatment was prescribed.  By agreement with the attending neurologist, an albendazole treatment lasting for more than six days was carried out under the protective effect of cortisone.  Thereafter, no grand mal seizures turned up over a period of six years.  An EAV measurement established a “constellation“ of toxoplasmosis and ascariasis.  From my point of view, toxocariasis was initially under suspicion.  It is interesting to note that a similar finding was confirmed with the other two older brothers; according to the medical history, they had also suffered from febrile cramps but never developed epilepsy.  An interesting point is that a dog had always lived with the family.

Oční onemocněníchororetinitis (zánět sítnice a střední oční membrány), zvláště u dětí může vést k oslepnutí, odchlípnutí sítnice a zánětu duhovky, mohou být způsobeny klinicky nerozpoznanou střevní parazitózou. Zvláště v těchto případech lze vermicidy ve spojení s řízenou EAV terapií často dosáhnout působivých úspěchů.

Eye diseases:  choriorenitis (inflammatory condition of the choroid and retina of the eye), which especially in children may lead to blindness, retinal detachment and iris inflammation, may be a result of clinically unrecognized intestinal parasitosis.  In these cases, in particular, an impressive success can often be achieved by using vermicides in conjunction with a directed EAV therapy.

 

                                                      Močopohlavní onemocnění                                                                                                                        

K těm patří zvláště chronická cystitis a prostatitis, enuresis nocturna (noční pomočování),  terapii odolná vaginitis  s částečně těžkým vaginálním výtokem,  a pruritus (genitální svědivost). V jednom případě byla jako ultima ratio (poslední pokus) provedena hysterektomie (odstranění dělohy), aniž by se dostavilo zlepšení. Po tomto zákroku naopak došlo ke zhoršení stavu.

Urogenital diseases:

These include, in particular, chronic cystitis and prostatitis, enuresis nocturna (bed wetting), therapy resistant vaginitis with heavy vaginal discharge, and pruritus (genital itching).  In one case, hysterectomy (removal of the uterus) was carried out as the ultima ratio (last resort), without any improvement being achieved.  On the contrary, the condition worsened after the surgery.

 

Hematologie / Immunologie

Za výraz hemlologických poruch lze považovat chronickou leukocytózu, jakož i leukocytopeniie. Ve dvou případech jsem měla pacienty s myeloickou leukémií, v jednom případě to byl Morbus Hodgkin (lymphogranulomatoza). Důkazem je anemie bez průkazného zdroje krvácení,  eosinofilie a patologický imunitní stav, zvláště se zvýšenými IgE – hodnotami. Prudké snížení, v jednom případě 149 k 160 mmHg, spojené se septickou, horečkou, může být rovněž důkazem parazitálního invazního stadia.                                                  

Hematology / Immunology

Chronic leukocytosis as well as leukocytopenia may be regarded as the manifestation of hematologic disorders.  In two cases I had patients with myeloid leukemia, one of them suffering from Morbus Hodgkin (lymphogranulomatosis).  This is evidenced by anemia without an identifiable source of bleeding, eosinophilia, and a pathological immune condition, particularly with increased IgE values.  A sharp decrease, in one case from 149 to 160 mmHg, associated with septic fever, may also be evidence of a parasite invasion stage.

ORL – onemocnění (Oto-Rhino-Laryngologie)

U mnoha pacientů se střevní parazitózou jsou chronická ORL onemocnění známkou jejich oslabené obranyschopnosti, ale také výrazem akupunkturně-fyziologického vztahu tenkého a tlustého střeva k ORL a plicnímu systému. V anamnéze těchto pacientů se nezřídka najde pneumonie již v kojeneckém, nebo dětském věku, ale též v každém pozdějším věku. Podle určitého průběhu nemoci je pak možné zvažovat, zda nejde o tzv. Löfflerův syndrom. Bereme v potaz tzv. „letní chřipky“ a především pak případy zánětu středního ucha (Otitis media) u dětí, které tak často recidivují. Záněty středního ucha se v dětském věku nezřídka nechají úspěšně léčit nasazením vermicidů, jako je např. Mebendazol. Totéž platí pro náchylnost k infektům, která je v této skupině pacientů nápadně častá.

With many patients suffering from intestinal parasitosis, chronic ORL diseases are a sign of their weakened defensiveness, but also a manifestation of the acupuncture‘s physiological relation of the small and large intestines to the ORL and pulmonary systems.  The medical history of these patients oftentimes contains pneumonia already at an infant’s or children’s age, but also at any later age.  According to the course of disease, it is then possible to consider whether the so-called Löffler syndrom is involved.  We take into consideration the so-called “summer flu,“ and especially the middle ear inflammation (Otitis media) in children, which tends to recur.  The middle ear inflammation at children’s age can often be successuflly treated by vermicides such as Mebendazol.  The same is true for susceptibility to infection, which is strikingly frequent in this group of patients.

ASTMA a astmatická bronchitida jsou rovněž u dětí, ale také u dospělých důkazem možné existence střevní parazitózy. Systematickou vermicidní terapií, která zpravidla vyžaduje důsledné opakování, lze děti i dospělé v podobných případech úspěšně léčit.

ASTHMA and asthmatic bronchitis in children, but also in adults, are evidence of the possible existence of intestinal parasitosis.  By means of the systemic vermicide therapy, which usually requires consistent repetition, children and adults in similar cases can successfully be treated.

Dětské lékařství

Při následujících symptomech by se měla vzít v úvahu střevní parazitóza: bledost, propadlé oči (kruhy pod očima), hypermobilita, poruchy koncentrace, agresivita, rychlá vyčerpanost, nervozita, neurologické onemocnění včetně epilepsie, horečnaté křeče většinou při 38-38,5°C, náchylnost k infekcím, otitis media (zánět středního ucha) zvláště recidivující, anální svědivost, svědění nosu, břišní koliky, anální ekzém, NOČNÍ VÝBUCHY KŘIKU, stavy STRACHU, DEPRESIVNÍ  SYNDROM, Status febrilis, horečnatý stav s neznámým původem.

Pediatrics

Intestinal parasitosis should be taken into consideration when the following symptoms are encountered: paleness, sunken eyes (with dark circles), hypermobility, concentration disorders, aggressiveness, quick exhaustion, nervousness, neurological diseases including epilepsy, febrile cramps mostly at 38-38.5 degrees Centigrade, susceptibility to infections, otitis media (middle ear inflammation), especially when recurring, anal itching, abdominal colic, anal eczema, NOCTURNAL CRYING OUTBURSTS, states of FEAR, DEPRESSIVE SYNDROME, status febrilis, fever of unknown origin.

Zubní lékařství

Komplikace v rámci střevní parazitózy mohou být: parodontóza jakož i poruchy látkové výměny v zubech a dásních i ošetřených a bezzubých, a krvácivost dásní.

Dental Medicine

Complications with intestinal parasitosos may include:  periodontisis as well as metabolic disorders in teeth and gums, both treated and toothless, and gum bleeding. 

Psychiatrie

Psychiatry

Zde lze pozorovat psychiatrická (psychická) onemocnění, která se mohou projevit v různých formách deprese: Deprese, které probíhají chronicky nebo latentně, ale i takové, které pacienty „přepadnou“ bez předchozího varování a trvají hodiny, nebo i dny a nevypočitatelně recidivují. Nápadná je dále dětská deprese, spojená s velkým pocitem strachu. Noční stavy PANIKY se sotva ovládnutelnými návaly křiku. Dále lze pozorovat poruchy spánku: závislé na MĚSÍČNÍM CYKLU, ale i těžká chronická forma, trvající v jednom případě 12 a v jiném případě i 15 roků. V obou případech byly vyzkoušeny všechny klinické postupy včetně psychiatrie, kliniky zabývající se spánkem, ale také homeopatie a ostatní terapeutické postupy, ale bez úspěchu. U těchto pacientů byla také častěji pozorována náměsíčnost. 

Here, one can observe psychiatric (mental) illnesses which can manifest themselves in various forms of depression: depressive disorders which proceed chronically or latently, but also such that “attack“ the patients without any warning and last for hours or even days, and recur unpredictably.  A conspicuous form is children’s depresion, associated with a strong feeling of fear, nightly panic states with hard-to-control crying fits.  Further, one can observe sleep disorders depending on the MONTH CYCLES, but also a severe chronic form lasting in one case 12 years and in the other even 15 years.  In both cases, all the clinical procedures, including psychiatry, sleep clinics, but also homeopathy and other therapeutic procedures were given a try, but without success.  Somnambulism was also frequently observed with these patients.    

Jeden nezapomenutelný případ jsem zažila u 33leté pacientky. U ní mě při vyšetření vyšel mimo jiné nález askaridózy.  Protože trpěla také ekzémem, nechtěla jsem kvůli možné alergické reakci začít hned s nasazením vermicidu (v tomto případě šlo o Vermox) a tak jsem nasadila nejdříve nosodovou terapii (homeopatika zhotovená z patogenů). Po asi dvou týdnech mě pacientka celá rozrušená volala: Od začátku nosodní terapie prožívá noc za nocí jenom horror. Když přijde ráno do koupelny, nachází nevyslovitelný chaos jako po vloupání, ale pak se ukáže, že domnělým lupičem mohla být jen ona sama. Nebylo snad noci, kdy by neopustila lůžko. Jednou se nacházela ve sklepě, jindy zase v bazénu. Zcela zneklidňující ale bylo, když se jednou ráno jen lehce oblečena a celá promrzlá probudila ve svém autě. Aby došla až tam, musela jít přes celou zahradu až do garáže. Doporučila jsem tedy pacientce, aby začala ještě ten samý den brát Vermox. Úspěch byl přesvědčivý. Noční „duchaření“ okamžitě přestalo.

One unforgettable case was a 33-year old woman for whom my examination established ascariasis, among other things.  As she also suffered from an eczema, I didn’t want to start right away with the application of a vermicide (in this case Vermox) because of the possible allergic reaction.  So I first applied a nosode therapy (homeopathic remedies prepared from pathogens).  About two weeks later, the patient called me, all excited.  From the start of the nosode therapy, she only had experienced horror, night after night.  When she came to the bathroom in the morning, she found an indescribable chaos like after a burglary, but then it turned up that she alone could have been the presumed burglar.  There was hardly a night when didn’t leave her bed.  Once she appeared in the cellar, the other time in the swimming pool.  It was, however, quite disturbing when she woke up one morning in her car, lightly dressed and feeling all frozen.  To come as far as there, she had to go through the garden all the way to the garage.  I recommended the patient to start taking Vermox right away.  The success was convincing.  The nightly “ghost stories“ immediately ceased.    

Imunsystemické nálezy

Immune System Findings

Při použití “imunsystemického testování”  se nachází jako hlavní zátěž téměř bez výjimky prvoci./shoda, docházíme ke stejným závěrům, HB/. Na prvním místě stojí toxoplasmóza, o které jsem již zveřejnila práci. Pacienti  trpí v podstatě na virovou imunitní nedostatečností, která se projevuje nejrůzněji. K tomu náleží dále endometrióza, chronická cystitida- zvláště v dětském věku, tvorba cyst v obvyklých orgánech (vaječnících a děloze). V popředí stojí při této zátěži neurologická onemocnění jako MS, (roztroušená skleróza), porucha vývoje mozku např. u legastheniků. Mohou se objevit těžké formy chororetinitidy. (zánět spojivek a cév). EAV nález  bývá  konstelace toxoplasmóza plus střevní parazitóza.

When the “immune system testing“ is used, the main body burden consists of protozoa almost without exception. (Agreement, we come to the same conclusions, HB).  In the first place is toxoplasmosis, on which I already have published a paper.  The patients suffer essentially from viral immunodeficiency, which manifests itself in various ways.  Further, this includes endometriosis, chronic cystitis – especially in children’s age, the formation of cysts in the usual organs (ovaries and uterus).  ***  

Zde je zvláště u závažných poruch zdraví z mého pohledu okamžité podezření na virovou zátěž. Převážně se jedná o EBV, Coxsackie, CMV, a POLIOVIRY. Pomocí EAV se dají pravidelně prokázat i na pankreasu. Ve spojení EBV s amébami nebo lambliemi a také v přítomnosti helmintů je možno v daném případě uvažovat, že jsou možná původcem vzniku DIABETU  MELLITU/téměř shodné závěry, místo EBV vídáme u diabetu spíše žloutenky a u SM místo toxoplazmózy améby. Princip je však stejný. HB/.Přinejmenším se zde z pohledu EAV nabízí důvodné podezření  pro takovéto tvrzení. Ostatně je jejich nález výrazem více méně silně narušeného imunitního systému. Pomocí EAV se ukazuje, že amebóza ve spojení se zoonózou a  Slow- virus infekcí / shoda , HB/ může hrát u homosexuálů a nemocných AIDS nosologicky rozhodující roli. 

 

Laboratorní nálezy z pohledu biologické diagnostiky                                                                                                                   Naskýtá se otázka, zda se nálezy na EAV také dají potvrdit etablovanými laboratorními metodami. Při této otázce se obracim výhradně na parazitologické laboratorní nálezy a zjišťuji, že v nejrůznějších parazitologických laboratořích se ANI V JEDINÉM PŘÍPADĚ NEOBJEVUJE POTZITIVNÍ  NÁLEZ. K mému největšímu překvapení nebyly a nejsou vegetativní formy parazitů zpravidla vůbec vyšetřovány. Kromě hub, klostridií nebo jiných bakterií, které z pohledu biofyzikálních diagnostických postupů v rámci střevní parazitózy zpravidla představují jen sekundární osídlení, nevykazují vyšetření stolice ani ty nejmenší indicie pro existenci střevní parazitózy. Pro mne to tehdy bylo pohnutkou k napsání knihy „Střevní parazitóza – centrální porucha imunity“ a dnes k napsání této knihy.

Takováto odchylka mezi mezi laboratorním a EAV nálezem potřebuje vysvětlení. Tak se objevuje otázka diagnostických možností. Klinická vyšetření se opírají v podstatě o dvě laboratorní metody:                             

1.  Vyšetření stolice a 

2.  hematoserologické vyšetření.                                                                      Dokonce i při dodržení všech opatření, přičemž požadavek na čerstvé preparáty se zdá být spíše UTOPIÍ, je prokázání parazitů MIMOŘÁDNĚ OBTÍŽNÉ a patří dle pohledu všech parazitologů výhradně jen do rukou zkušeného a parazitologicky vyškoleného, ale především také MOTIVOVANÉHO diagnostika. U mých pacientů jsem zjistila, že obvyklé vyšetření stolice moderní laboratoří jako možnost spolehlivého nalezení diagnózy JE VYLOUČENÉ. Důvodem toho je mimo jiné i široce rozšířené přesvědčení, že střevní parazitóza je v naší moderní, hygienické a farmakologicky „optimálně“ zaopatřené společnosti zcela bez významu. Nezávisle na tom si lze jen přát, aby toto problematické vyšetření stolice, a to i z pohledu estetického, bylo nahrazeno praktičtější a spolehlivější metodou. Podle profesora Mehlhorna jsou k dispozici rozdílné postupy. Pro své vysoké náklady ale nejsou v současnosti k dispozici a tudíž jsou zde v naší současné diskuzi o problematice testů nevýznamné.

V každém případě stojí za zamyšlení, že výtěžnost nálezů ze stolice i ve speciálních laboratořích, včetně amerických, jsou z pohledu terapeutů používajících biologické diagnostické postupy nanejvýš NEUSPOKOJIVÉ… Nezávisle na metodice vyšetřování stolice se objevuje otázka, není-li chybějící důkaz částečně vysvětlitelný tím, že střevní parazité, včetně jejich vývojových stádií, podlehnou trávicímu procesu, takže důkaz už vůbec není možný.Tato  úvaha, kdy vzhledem k průchodu potravy střevem „fyziologicky“ až 80 hodin,  (ale průchod také může trvat až 100 hodin ) , se nemusí zdát až tak zcela scestná.

U známého parazitologa Volkheimera se lze dočíst: „Doba dovolených – doba helmintů“, nebo: „V gastroenterologické ambulanci je nález intestinálního napadení červy zvláště častý.“ To jsou prohlášení, která i nadále v lékařských praxích a laboratořích nejsou brána vážně. Pro pacienty by bylo velkým přínosem, kdyby lékaři a laboratoře věnovali sluchu neúnavným „stěžovatelům“, neboť – jak říká Volkheime : Helmintózy jsou snadno diagnostikovatelné, jestliže jsou u mikroskopu interesovaní, motivovaní a trpěliví vyšetřovatelé.

Sérologický důkaz je možný jen u malého počtu střevních parazitů, přičemž pozitivní titr antgenů je zachytitelný jen za určitých předpokladů. Nepřímým, tedy nespecifickým důkazem mohou být: zvýšené IgE- a histaminové hodnoty, eosinofilie, leukocytoza, leukocytopenie, anemie, nedostatek železa a vitamínu B12.

 

Biofyzikální diagnostika na základě  IST ° EAV

Nejvíce vypovídající diagnostika s největší diferenciálně diagnostickou rozlišovací schopností je z mého pohledu i dnes nosoda ve spojení s elektroakupunkturou podle Volla (EAV). Takto lze s pomocí nosod v některých případech potvrdit nález, který lze makroskopicky zjistit teprve tehdy, až například proglottidy tasemnice psí nabudou tvaru okurkově vyhlížejících segmentů. Neparazitologa proto jen těžko napadne, že to jsou proglottoidy (rozmnožovací segmenty tasemnice).  V mnohých případech lze pozorovat ještě jiný nález, který pokud vím, do teď nebyl popsán. Jedná se o nahnědle zabarvené gelovité útvarykteré jsou vylučovány v průběhu několika dní po prodělané odčervovací (tasemnicové) kúře. Na základě zjištěné IST°EAV diagnózy „taenioza“ je nepochybné, že se zde jedná o odumřelé proglottidy.

S pomocí nosod umožňuje EAV nejen rychlé určení diagnózy, ale především následně správný, a hlavně také účinný terapeutický postup.

IST°EAV je další vývojové stadium EAV (Elektroakupunktura podle Volla)  Jedná se zde o biofyzikální měřící metodu, kterou Dr. Voll se spolupracovníky vyvinul před 50. roky.Vollův rozhodující objev byl, že akupunkturní body jsou měřitelné za pomoci měřiče odporu a stejnosměrného zdroje o ca 1V, a sice v nízkofrekvenčním pásmu 0,8-10 Hz. Anatomie akupunkturních bodů je identická s centrálním regulačním systémem (CNS). Také ona se skládá z vegetativních nervových vláken, lymfatických a krevních kalipár, uložených v tzv. mezenchymu (embryionální pojivová tkáň). Ty jsou takříkajíc vnějšími čidly CNS.

     Z důvodu možnosti endo- nebo ektosymbiózy s mikróby, neměla by se diagnóza a terapie omezit pouze na střevní parazity. Monoterapie s vermicidy přináší nebezpečí aktivace tzv. symbiontických mikróbů a tím i jejich endotoxinů. Proto se doporučuje tyto mikroby vysledovat a zahrnout do ošetření (terapie), aby se zabránilo komplikacím, nebo alespoň aby se minimalizovaly. /shodanáš matrjoškový systém, HB

 

1. Zubní materiály, jako nadřazené příčiny poruch a

2. Střevní parazité jako centrální příčina poruchy.

 

Je zcela zřejmé, že jsou helminti rozhodujícím způsobem odpovědni za vykolejení či nevykolejení biologického regulačního systému, neboli jsou odpovědni za to, jestli se symbióza v parazitóze změní v disbiózu či nikoliv.

V této souvislosti bych chtěla symbiózu v nejširším smyslu slova definovat jako naprostou imunosystemickou rovnováhu ve vztahu k patogenům a zde zvláště, jak nálezový materiál příkladně a všeobecně ukazuje, ve vztahu k virům, bakteriím, houbám, protozoám, jako jsou améby a lamblie, ale také k zoonosám. Tento poznatek je založen na dvou základních zkušenostech.

 

ad1.: Bez odstranění nadřazeného faktoru (zde zubního materiálu), je a zůstává projev nemoci rezistentní, neboli neléčitelný. 

 

ad2.:  Léčitelnost projevu nemoci se výrazně zlepší, je-li současně nasazen antiparazitální prostředek.

Do rámečku:

Zatímco jsem dříve parazitologický nález zařazovala jako náhodný, dnes má pro mne význam zcela zásadní, poté, co vidím, o kolik snadněji a rychleji lze potíže odstranit, zvláště u těžkých případů. Stanovit parazitární infekci a provádět vermicidní terapii se v mé praxi stalo jakousi základní terapií.

Tento poznatek nalezl mezitím podporu: Borkow a Bentwich došli k závěru, že jsou AIDS a dnešní infekční tuberkuloza bez důsledného odčervení sotva léčitelné.

    Skutečnost, že nosody jsou v dnešní době již nedostačující, je s ohledem na množství antibiotik a ostatních farmak, které jsou lidem a zvířatům ročně podávány, zcela zřejmá. K tomu lze přičíst i rozšířený, přírodním zákonům odporující chov zvířat, a libovolně modifikované krmivo a potraviny. Tak nezůstanou toxiny životního prostředí, genová manipulace rostlin a zvířat, zátěže z ozařování a klimatické změny bez mutagenních účinků. Patří k přirozenosti parazitů, že využijí všechny tyto problematické změny ke svému prospěchu.

Je odhadováno, že 80% imunitního systému je uloženo ve střevech s plochou sliznic 300-500 m².  Očista střev je považována přinejmenším pro všechny přírodní ozdravné procesy za téma č. 1. Bez důsledné antiparazitální terapie je však z mého pohledu jakákoliv očista střev nedostačující, a sotva zde můžeme očekávat úspěch.

                                                                         Dr. Ingrid  FONK

                                                                   Tutzing  2002

Zpět